Site İçi Arama

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar Nelerdir?

Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda Düzenlenen Suçlar Nelerdir?

"Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi" demek olan kişisel veriler için neyin kişisel veri olduğu ceza yargılamasında önceleri içtihatlarla belirlenmiş, sonrasında ise Kişisel Verilerin Korunması ...

Kira Sözleşmelerinin Dava Yoluyla Sona Erme Hallerinden Gereksinim/İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

Kira Sözleşmelerinin Dava Yoluyla Sona Erme Hallerinden Gereksinim/İhtiyaç Sebebiyle Tahliye

Kiraya verenden kaynaklı sebeplerden dolayı kira sözleşmesinin sona ermesi hallerinden olan ihtiyaç sebebiyle ahliye, Türk Borçlar Kanunu'nun 350 ve 351. maddelerinde düzenlenmiştir. İlgili kanun hükmü gereksinim sebebiyle, kiracının ...

Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Ortak Yerler, Kat Maliklerinin Ortak Yerler Üzerindeki Hak ve Yükümlülükleri

Kat Mülkiyeti Kanunu Kapsamında Ortak Yerler, Kat Maliklerinin Ortak Yerler Üzerindeki Hak ve Yükümlülükleri

Bu ortak yerlerin kiralanması bütün kat malikleri tarafından oybirliği ile kararlaştırıldığı takdirde yönetim kurulu tarafından veya yetkilendirilmiş yönetici tarafından kira sözleşmesi akdedilecektir. Ancak özel kullanım ...

İş Kanunu’nda Yer Alan Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına Dair Düzenlemeler Nelerdir?

İş Kanunu’nda Yer Alan Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına Dair Düzenlemeler Nelerdir?

KVK Kanunun 5/2 (c) fıkrasında “Bir sözleşmenin kurulması ya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel rilerin işlenmesinin gerekli olması” durumunda rıza aranmaksızın kişisel ...

Kişisel Güvenlik, Silahsız Olur mu?

Kişisel Güvenlik, Silahsız Olur mu?

Ne için lazım kardeş silah ruhsatı? Kendimi saldırı ile orantılı biçimde koruyacağım! Böyle desen verirler mi acaba silah ...

Birey Olmanın Erdemi ya da Tebaa Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

Birey Olmanın Erdemi ya da Tebaa Olmanın Dayanılmaz Hafifliği

Batı birey diyor, bireyin anayasal hakları güvence altına alınmış bireysel hak ve özgürlükleri diyor. Biz ise birey demekle birlikte bireyi tebaa gibi algılıyoruz. Esasında öyle algılamak istiyoruz. Devleti de baba gibi görüyoruz. ...

Kira Uyarlama Davası ve Arabuluculuk

Kira Uyarlama Davası ve Arabuluculuk

Kira uyarlama davası, taraflar arasındaki dengeyi bozan olağanüstü durumun meydana gelmesi alinde er zaman açılabilir. Uyarlama Davası Açılabilecek Haller arasında sözleşmenin edimleri arasındaki dengeyi bozan olağanüstü allere ...

Ceza Yargılamasında Alternatif Çözüm Yöntemleri (Uzlaştırma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Ön Ödeme)

Ceza Yargılamasında Alternatif Çözüm Yöntemleri (Uzlaştırma, Kamu Davasının Açılmasının Ertelenmesi ve Ön Ödeme)

Ceza yargılamasında da davaların zaman zaman uzun sürdüğü bilinen bir gerçektir. Uzun süren ceza yargılamasının olumsuz sonuçlarından kurtulmak ve yargılamayı hızlandırmak için Ceza Hukukumuzda da alternatif uyuşmazlık çözüm ...

Arabuluculuk Sistemi, Kat Malikleri/Kiracı veya Site Sakinleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Etkili Olabilecek mi?

Arabuluculuk Sistemi, Kat Malikleri/Kiracı veya Site Sakinleri Arasındaki Uyuşmazlıkların Çözümünde Etkili Olabilecek mi?

Yeni yasal düzenleme ile kat mülkiyeti kanunu kapsamındaki uyuşmazlıkların mahkemeye gitmeden alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemi olan arabuluculuk yöntemi ile çözülmesi hedeflenmiştir. ...

Anlaşmaların Kuralları Vardır

Anlaşmaların Kuralları Vardır

Anlaşmak güzel şeydir. Bir anlaşma yapmak çin se karşılıklı ödün vermek zorunludur. Çünkü çoğunlukla steklerimiz bir başkasının stekleri le uyuşmaz. Sizinle bir anlaşma yapalım, siz benim çin şunu yapın, ben de sizin ...

Aile Konutu Nedir?  Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları ve Açabileceği Davalar Nelerdir?

Aile Konutu Nedir? Eşlerin Aile Konutu Üzerindeki Hakları ve Açabileceği Davalar Nelerdir?

Aile konutundan bahsedebilmek için öncelikle resmi bir evlilik birliği ile bir araya gelmiş aile bulunmalıdır. Bu aile, konut adı verilen bir mekânda birlikte yaşamalıdır. Konutun aile konutu olabilmesi için eşlerin birlikte konutun ...

İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing

İnsan Hakkı İhlali Olarak Mobbing

Mobbing kavramı İngilizce ‘’to mob’’ kelimesinden gelmekte olup, kısaca saldırmak türü eylemleri ifade etmektedir. Yaygın anlamıyla mobbing iş yaşamında kişiyi sindirmek, bezdirmek, özgüvenini sarsmak, kişinin kendisini ...

Kiracının Tahliyesi (Konut ve Çatılı İşyerlerinde)

Kiracının Tahliyesi (Konut ve Çatılı İşyerlerinde)

Kira sözleşmesi tanımından da anlaşıldığı üzere iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Sözleşme belirli veya belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kiracı, kiralananı sözleşmeye uygun özenle kullanmak, kira ...

Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır?

Eşlerden Birinin Ölümü Sonrası Miras ve Mal Rejiminin Tasfiyesi Nasıl Olmalıdır?

Eşlerden birisi öldüğünde hayatta kalan eş bir taraftan ölen eşinin mirasçısı olurken, bir taraftan da evlilik birliği esnasında hayatta olan eşiyle birlikte edindiği mallara katkısı nedeniyle evlilik esnasında edinilmiş mallar ...

Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ile Suç Oluşturan Eylemler

Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Düzenlemeler ile Suç Oluşturan Eylemler

Özel hayata ilişkin kişisel veriler kapsamında olan görüntü ve seslerin kayda alınmak suretiyle özel hayatın gizliliği ihlal edildiğinde verilecek ceza artırılacaktır. Bahse konu ses ve görüntü kayıtlarının basın yayın yolu ...

Adalet Mülkün Temelidir

Adalet Mülkün Temelidir

Taşınmaz, ülk deyince benim aklıma nedense böyle bir şey geliyor. Türk Dil Kurumu sözlüğüne baktım, yanılmamışım. Ev, dükkân, arazi vb. taşınmaz al demiş. Bir anlam daha yazmış: vakıf olmayıp doğrudan doğruya birinin ...

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşlenen Gerçek Kişi, Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İsteyebilir mi?

Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak İşlenen Gerçek Kişi, Kişilik Haklarına Saldırı Nedeniyle Manevi Tazminat İsteyebilir mi?

“Kişilik hakkı”, Türk Medeni Kanunu’nda eya başka bir kanunda açıkça tanımlanmamıştır. Kişilik hakkının kişinin maddi e manevi bütünlüğü üzerindeki bütün değerleri içeren geniş kapsamlı bir hak olduğu e kişisel ...

Enkazdan Geri Dönüşüm mü, Kentsel Dönüşüm mü?

Enkazdan Geri Dönüşüm mü, Kentsel Dönüşüm mü?

Diyorlar ki, binanızı depreme dayanıklı mı diye teste tabi tutsunlar diye yetkili kuruluşlara başvurduğunuzda, eğer bina testi geçemezse üç ay içinde binanın boşaltılarak yıkılması gerekiyormuş. 6306 sayılı kanun ve bu kanunun ...

Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Özel Hukuk Kapsamında İlgililerden Tazmini

Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Zararların Özel Hukuk Kapsamında İlgililerden Tazmini

Ölüm dahil olmak üzere tüm bedeni zararlar, manevi zararlar, enkaz kaldırma masrafları, kâr kaybı, iş durması, kira mahrumiyeti, alternatif ikametgâh ve işyeri masrafları, her türlü taşınır mal, eşya ve benzerlerinde meydana gelen ...

Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Konut Kirasında Tahliye Sebepleri

Günümüzde ülkemizdeki ekonomik durumdan direkt olarak etkilenmesi sebebi ile en çok karşılaşılan uyuşmazlık konularından birisi de kiracının tahliyesi sorunudur. Bu konu bu kadar yaygınlaşmış iken hem malik hem kiracı açısından ...

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında Kişilik Haklarının ve Özel Hayatın Korunması

İnternet Ortamında ifade özgürlüğünün sınırları aşılarak, bazen gerçeği yansıtmayan, bazen gerçekler saptırılarak, propaganda yöntemleri de kullanılarak yazılı, sesli veya görsel mesajlar içeren paylaşımlar ile ...

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma Hakkı Nedir?

Unutulma hakkı, çmişinden kurtulmak isteyen bireye bu olanağı sağlayan bir haktır. Kişi bu hak sayesinde çmişinden kurtularak kendisini rçekleştirme olanağı bulur. Bireyin çmişinde yaşadığı olumsuz etkilerden kurtularak ...

Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Ev sahibiniz ya kirayı arttır ya çık diyorsa

Maliyetlerden dolayı ev fiyatlarının artışı, faizlerin artışı, pandemi koşulları, okulların açılması, kentsel dönüşüm gibi sebeplerin sonucunda son dönemde özellikle büyük şehirlerde konut kira ücretlerinde fahiş artışlar ...

Temel Tüketici Hakları

Temel Tüketici Hakları

Türkiye’de tüketici haklarına ilişkin temel yasa 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’dur. Kanun 7 Kasım 2013 tarihinde kabul edilmiş ve kabulünden 6 ay sonra 2014 tarihinde yürürlüğe ...