Site İçi Arama

siyaset

Yenilikçiliğin İngiliz Kamu Yönetimindeki Yeri

Rekabetin kamu sektörüne de girmesiyle birlikte, her kamu örgütü de yükselen rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek ya da atılım yapabilmek için yenilikçilik (inovasyon) yaklaşımını benimsemektedir.

Rekabetin kamu sektörüne de girmesiyle birlikte, her kamu örgütü de yükselen rekabet ortamında varlığını sürdürebilmek ya da atılım yapabilmek için yenilikçilik (inovasyon) yaklaşımını benimsemektedir. Dünya üretiminde sanayi devrimi makinelerini çok gerilerde bırakabilen insan dehası; yenilikçilik pırıltısını kamu yönetiminde de yakalama amacı gütmektedir. İşletme yönetiminin en yeni aracı olan yenilikçiliği, Birleşik Krallık (BK)  kamu  yönetimi   nasıl uygulamaktadır?

Müşteri Memnuniyeti Yönelimli Yenilikçilik ve Çeşitleri

Dünya üretimi, otomobil, çelik, savunma, hava-uzay ve bilişim gibi alanların yanında sağlık, eğitim ve güvenlik gibi diğer alanlara doğru da evrilmektedir. Küresel iklim değişiklikleri, uluslararası güvenlik, yaşlanan nüfus ve göç gibi henüz çözümlenememiş sorunlar ve bunların çözüm alternatifleri öğrenme isteği yenilikçiliği zorunlu kılmaktadır. Zira yeni küreselliğin eş zamanlı çözüm üretemediği bu sorunların üstesinden gelinmesi, artan ölçüde yeni standartların, ölçütlerin, değerlendirme mekanizmalarının ortaya konması ve yeni yaklaşımlar geliştirilmesi gibi yenilikçi çözümlerin devreye sokulmasını gerektirmektedir. İşte bu nedenle BK’ta kamu satın alımlarının yenilikçiliği teşvik edecek şekilde yeniden yapılanması ve yenilikçilik için kamu-özel-üçüncü sektör ve üniversite işbirliklerini tetikleyecek adımların atılmasına hükümetin öncülük etmesi amaçlanmaktadır.

Yenilikçilik radikal ya da tedrici olabilir. Her hâlükârda, ister daha önce hiç denenmemiş ve geliştirilmemiş ürün veya üretim yöntemlerinin ortaya çıkarıldığı büyük atılımlarla oluşan radikal yenilikçilik olsun isterse adım adım yapılan bir dizi geliştirme ve iyileştirme faaliyetlerini içeren çalışmaların bir sonucu olarak ortaya çıkan artımsal yenilikçilik olsun; kamu kurum ve kuruluşlarında yenilikçiliğin temel hedefi müşteri memnuniyeti olmak durumundadır. Özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), yenilikçilik için gereken en önemli faaliyetlerden biridir ve girişimsel yenilikçilikle desteklenmesi gerekir. Böylece Ar- Ge sonuçları yenilikçiliğe dönüştürülebilir. Dolayısıyla, “teknolojik yenilikçilik”, “organizasyonel yenilikçilik” ve “sunumsal yenilikçilik” ile birleşmekte ve vatandaş (müşteri-yararlanıcı) memnuniyeti sağlanabilir kılınmaktadır.

Yenilikçilik ve Öğrenme

Yenilikçilik ve öğrenme, BK kamu yönetimi dikkate alındığında şöyle bir durum arz etmektedir (Innovation Special 2006:4-6): Merkezi hükümetteki cari yenilikçilik süreci neredeyse üst düzey kamu görevlilerince elde tutulan yukarıdan aşağı bir süreçtir. Veri tabanları ve buna ayrılan mali kaynaklar sınırlıdır. Taşrada vatandaşla yüz yüze olan kamu görevlilerinin yararlı önerileri dikkate alınmalı, açık bir liderlikle ciro edilmeli ve mükemmel bir iç iletişimle desteklenmeli düiüncesi egemendir.. Ayrıca bakanlıklar ve kamu kurum ve kuruluşları muhakkak yararlanıcıları (müşterilerini), diğer paydaşlar ve çalışanlar da dahil sistem içinde yer alan her bir bireyi dinlemelidir. Yeni bir yenilikçilik birimi kurulmalı, ilerlemesi gereken yenilikçiliğin geliştirilmesi ve yükseltilmesi için bireysel özendiriciler kurgulanmalı ve uygulamaya geçildiğinde müşterilerin maliyet-etkin çalışması halinde neden kazanımlarının artacağı hususu; ikna edici bir şekilde, adaletli, ölçülebilir ve yön veren bir mekanizma,gerçekten yenilikçi bir uygulama olarak hayata geçirilmelidir. Bunun içinde risk almamaya dayalı bürokratik kültür, bu alanda mümkün olduğunca tecrübe sahibi özendiricilerle değiştirilmelidir.

Birleşik Krallık Kamu Yönetiminde Yenilikçilik Alanları

BK dünyaya yön gösteren yenilikçi iş dünyası, büyük bir sayıda terkip edici ve parlak insanlar, güçlü kolejler ve üniversiteler ile hareketli, canlı bir üçüncü sektöre sahiptir. Kamu yönetimi ise tüm bu nitelikli grupları harekete geçiren bir motor gücündedir. Genel olarak güçlü bir yenilikçilik ülkesi (European Innovation Scoreboard 2020) olan BK, kamu yönetiminde özel sektörden devşirilen yenilikçilik uygulamalarını, motivasyon, yetenek ve fırsatların bir ürünü olarak görmektedir. Bu fırsatlar, Ar-Ge ve teknolojinin etkin kullanımından kaynaklanabildiği gibi diğer örgüt, sektör ve ülkelerin deneyim ve kazanımlarının BK’a uyarlanması da söz konusu olabilmektedir.

BK’ta yenilikçilik yeni organizasyon (PPP), kişileri yeni ödüllendirme (PDÜ) ve yeni iletişim yolları (örneğin bakanlık portalları) biçiminde ve sürecin başında, ortasında ve sonunda olmak üzere her seviyede yapılabilmektedir. Kamuda piyasaya uygun ve rekabete açık yapılanmalar, özel-kamu arasındaki yenilikçilik açığını kapatmakta ve her ikisindeki yenilikçiliğin payı sinerjik olarak artmaktadır. Keza BK’ta iş dünyasındaki yenilikçiliğin payı %49’dan  (2001),  %68’e  (2008)  yükselirken,  ülke   en  hakkaniyetli pazarlar arasında 2. sıraya yerleşmiş, bilimsel gelişmeler konusunda  yeterli  veya daha iyi bilgilendirilen vatandaşların oranı %39’dan (2005) %56’ya (2007) yükselmiştir. NHS’de ilaç ve ecza alanında,  tıbbi teknolojilerde  yenilikçi  bir sistemle BK da Şubat 2009’da %3.9 tasarruf sağlanması, yenilikçiliğe daha fazla kaynak sağlanmasının önünü açan bir örnek olmuştur. NHS bünyesinde diyabet hastaları için gerçekleştirilen yenilikçilikle, gözden mukozayı geçmeden, kandaki şeker seviyesini ölçmeyi başarması, özel sektörün gözünü kamu yenilikçiliğine çevirmesine ve karşılıklı işbirliğinin artırılmasına katkı sağlamıştır. Nitekim 2001-06 yıları arasında üniversitelerden iş lisans anlaşması yapanların oranı %271 artmıştır.

BK’ın üretkenlik performansı; KPY, KY ve Yenilikçilik uygulamalarına paralel bir biçimde 1997 yılından beri düzenli olarak artmaktadır. Hükümet iş yenilikçiliğini desteklemekte, güçlü ve yenilikçi araştırma konuları ve tabanları oluşturmakta, artan ölçüdeki uluslararası niteliğine paralel “açık yenilikçilik” sistemini benimsemekte, yenilikçiliği ortaya koyacak paylaşımı desteklemekte, kamu yönetiminde “yenilikçi ulus” ve belli yerleri “yenilikçi alan” yaparak kamu sektörü ile diğer aktörler arasında geniş işbirliklerinin oluşmasında katalizör rolünü başarıyla yerine getirmektedir. Ayrıca elde edilen bu başarıyBK’ın bağlantı ve girişim gücündeki güçlü yönlerinin bir sonucu olarak değerlendirilmektedir.

BK’ta yenilikçiliğe açık sistemler kamu yönetiminde genel olarak kabul görmektedir. İnternet ve WWW ile daha görünür hale gelen kamu yenilikçiliği, BK’ta Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) ve açık öğretim üniversiteleri gibi hükümet düzeyinde yenilikçi girişimlere imza atmıştır. Tüm dünyada olduğu gibi BK’ta da yenilikçiliğin çoğu teknoloji tabanlıdır. Azınlıkta kalan diğer değişimler organiktir ve yapısal sistemde ya da iş süreçlerinde ortaya çıkar. Bu anlamda örneğin özel sektör yönetim tekniklerinden yararlanarak kamu da performansı artırmak da kamu için önemli bir yenilikçilik kaynağıdır. Kamu sektörü yenilikçiliği daha önce az çalışılması nedeniyle özel sektör birikimlerinden yararlanılmalı ve var olan kendine özgü karakteristiği ortaya konulmalıdır (Nooteboom 2006:12). Zira yenilikçilik kamu hizmetlerinin sürekli geliştirilmesinde en önemli faktördür (Innovation Special 2006:1).

Yenilikçiliğin en öne çıktığı alan ekonomi ve finanstır. Özel sektör büyüme ve üretiminde %80’lere varan yenilikçilik etkisi kamu yönetiminde de kendini hissettirmektedir. Günümüz devleti; neoliberal politikaların etkisiyle küçülmüş, dolayısıyla ekonomik alandan büyük ölçüde çekilmişse de hala İngiliz ekonomisinin %25’i kamu yönetiminden oluşmaktadır. Belki de bu nedenle bakanlıkların %90’ı amaçlarına ulaşabilmek için yenilikçiliği çok önemli bir kaldıraç olarak görmektedir.

BK Kamu Yönetiminde Performans Yönetiminin Baskısı

BK kamu yönetiminde uygulanan ulusal kamu performans yönetimi ile başarısız kamu kurumlarının kaynaklarının kesilmesi ve hatta bu kurumların kapatılması, başarılı kurumların teftişten muaf tutulması ya da performansa göre ek kaynak aktarılması (Ateş, 2017) yenilikçilik üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaktadır. Birçok güçlü kamu örgütü, işini daha ileriye götürmek için süregelen yenilikçiliğe özel vurgu yapmaktadır. Yönetimin profesyonel üyeleri tarafından uygulamada bir dizi değişiklikler meydana getirilmekte, varlığını garanti altına almak isteyen kamu örgütlerinde yenilikçilik ve öğrenme özel sektörde olduğu gibi kamu sektöründe de vazgeçilmez hale gelmektedir.

BK Kamu Yönetiminin Yenilikçiliiğe Bakışı

AB ülkelerinden daha istekli olan BK’ta yenilikçilik, ülkenin gelecekteki ekonomik refahı ve hayat kalitesi için vazgeçilmez görülmektedir. Keza kamuda bizzat yenilikçilik bir yandan teknoloji ve yönetimin itmesi ile şekillenen etkinlik sonuçları, diğer yandan da vatandaş taleplerinin çekim etkisi ile biçimlenen kalite artırıcı sonuçlara ulaşılması hedeflemektedir. Tüm bunların ötesinde sürdürülebilir çevre anlayışının da yükselmesiyle, sürdürülebilir yenilikçilik dünyanın yeni kurtarıcısı olarak kabul edilmektedir. Nitekim BK merkezi kamu yönetiminin kalbi olan Whitehall, kamu yönetimi reformlarının bundan sonraki safhasının tamamen yenilikçilik ön cephesinde gerçekleşeceğini belirtmektedir ve son beş-altı yıldır kamu sektörü ve üst düzey memurlar için yenilikçilik birinci öncelik olarak tanımlanmaktadır.

BK Kamu Yenilikçiliğinin Özellikleri

İngiliz kamu yönetiminde yenilikçiliğin bir takım temel özellikleri bulunmaktadır:

 • Özellikle sosyal, ekonomik ve çevresel sorunlara  yönelen ve işbirliği ile şekillenen yenilikçilik, öncelikle soruna yakın olanlar ve taşra memurları tarafından geliştirilmektedir.
 • Yeni fikirler ve yeni ürünlerden daha çok teknoloji ile şekillenen yenilikçilik, yeni çalışma yöntemleri, yeni ilişki ve radikal yeni kamu hizmeti sunum yöntemleri ile ilgilidir.
 • Yenilikçilik tekel hükmünde olan kamu hizmetlerinden daha çok, birden fazla ve rekabete açık kamu ürün ve hizmetlerinin olduğu ortamda gelişmektedir. Bu nedenle Yeni Kamu Yönetimi anlayışı yenilikçiliğe uygun bir örgüt iklimi ve kültürü sunmaktadır.
 • BK’ta birçok yenilikçilik, hükümetin katkısı olmadan yapılmaktaysa da araştırmalar kamu yönetimindeki yenilikçiliklerin sistematik, politik ve bürokratik desteğe ihtiyaç duyduğunu göstermektedir. Bu anlamda, kamuda kaynak tahsisi önem kazanmaktadır. Sektörlerde genel olarak %2-3 oranında yenilikçiliğe kaynak ayırılabilmektedir.
 • Başarılı bir kamu yönetimi, yenilikçilik örneğini ulusal düzeyde uygulayabilmek ya da özel sektör yenilikçiliğini kamuya devşirebilmek ayrı bir yenilikçilik olarak görülmektedir.
 • Kamuda yenilikçiliğin gerçekleşmesi için BK’ta DIUS (Department for Innovation, Universities and Skills),  üniversiteler,  iş  dünyası  ve  bölgesel  yönetimler,  yerel  ve bölgesel yenilikçilik çözümleri için işbirliği yapmaktadır. Yine kamu sektöründe yenilikçiliği elde etmek ve yaymak için Whitehall Innovation Hub (Yenilikçilik Merkezi) oluşturulmuştur. İngiliz Sayıştay’ı da son yıllarda risk yönetimi ve yenilikçilik konusunu gözden geçirmeye başlamıştır.
 • Kamu yönetimi yenilikçiliğini geliştirmek ve teşvik etmek için tedarik ve ihale sistemi, yenilikçilik planlaması, standart belirleme, düzenleme yapma, kaynak ayırma, bilgi ve teknoloji transferi ve işbirliği, ölçüm sistemi geliştirme, eğitim ve yenilikçilik raporları gibi bazı araçlar kullanılmaktadır. Bunlar arasında kamu tedarik sistemi ve kamu ihaleleri yenilikçiliği teşvik edici önemli araçlardandır.
 • Önceki asrın ikinci yarısında gerçekleşen üretkenlik artışının %13 gibi bir bölümü kamu yenilikçiliği için en önemli araçları olan düzenleme ve standart belirlemeden kaynaklanmaktadır. Bu da BK’ı 178 ülke arasında düzenleme çevresi olarak altıncı sıraya oturtmaktadır.
 • İşbirliği de hayati önemdedir. Örneğin Sağlık Bakanlığı endüstri ile arasındaki katılımcı çalışmaları, tek bir değerlendirme yolu oluşturma, zekâ talebini artırma, NHS tedarik mevzuatını yenilikçiliğe açık hale getirme ve gelişmeleri ölçecek metrik bir sistem geliştirme gibi dört alanda yürütmektedir. Tüm bunlara rağmen tedarik yenilikçilik çözümlerinin tam olarak ülkede kök salamadığı, düzenlemenin etkisinin sınırlı ve orta vadeli olabileceği yeni raporlarda belirtilmektedir. Yine de hükümet yenilikçilik koşullarını oluşturmak için açık ve rekabetçi piyasayı ve makroekonomik istikrarı garanti altına almaya çalışmakta ve belirli bir alan olan kamuda kamu hizmetlerini, kamu tedarikini ve yasal düzenlemeyi kullanarak yenilikçi etki sağlamaya çalışmaktadır. Keza AR-GE vergi düzenlemesi (2000) araştırma, teknoloji ve yenilikçiliği kamuda öncelikli kılmıştır.
 • Yenilikçilik özellikle 1990’lı yılların başından itibaren ulusal boyuttan küresel boyuta doğru genişlerken, bölgeler ve şehirler boyutunda da yenilikçilik stratejileri ve programlarının geliştirmesi ile tabana yayılmıştır. BK bireysel ve toplumsal seviye, il ve bölge düzeyi gibi yenilikçilik gerçekleştirilebilecek her seviyede bir “yenilikçilik ulusu” teşkil etmeyi, alandaki tüm (yerel-ulusal-uluslararası) aktörlerle birlikte çalışarak gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.
 • Yenilikçilik denince akla ilk etapta ürün, süreç, pazar yenilikçiliği ve organizasyonel yenilikçilik gelmektedir. Kamu yönetimlerinde ise bazen siyasa ve hizmet yenilikçiliği ayrımı yapılmaktadır. BK’ta radikal değişim, ürün ve hizmet yenilikçiliği politikacılarla, ürün ve hizmet sunum yol ve yöntemlerine ilişkin olan yenilikçilikler de daha çok bürokratlarla ilişkilidir. Ayrıca kurumsal yenilikçilikler her iki tarafın gayretiyle oluşmaktadır.
 • Bazı coğrafyaların, ülkelerin ve hatta şehirlerin daha yenilikçi olduğu görülmektedir. Bir ara “yenilikçilik liderlerinden” biri olan BK göreceli olarak gerilemektedir. Hatta yenilikçilik liderlerinden ve izleyicilerinden 2010-2012 yılları arasında yenilikçilik performansını geliştiremeyen tek ülke BK’tır (EU Innovation Union Scoreboard 2013:5,14). Bölgesel olarak Doğu İngiltere ve Güney Doğu İngiltere yenilikçilik lideridir (EU Innovation Union Scoreboard 2013:63). Şehir düzeyinde ise, Manchester, Newcastle ve York (2004) yenilikçilik şehirleri olarak belirlenmiş ve bunlara Birmingham, Bristol ve Nottingham (2005) eklenmiştir.
 • Son zamanlarda ama Brexit öncesi “Avrupa Barometreleri” araştırmasına göre, tüketicilerin Avrupa genelinde %57 olan yenilikçi ürünlerin cazibesine kapılma oranı BK de %69’dur. AB7 ülkelerinde tüketicilerin yenilikçilik konusundaki hevesliliği %11 civarında iken bu oran BK’t %16’dır. Bu alanda AB ülkelerinin önünde olan BK, özellikle yerel, bölgesel ve ulusla arası yenilikçilik alanlarını iyi kullanmak istemektedir. Zira BK geleneksel, tarihi ve bölgesel yapısına uygun olarak, yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası yenilikçiliğe açıktır.

BK Kamu Yenilikçiliğinin Sorunlu alanları

BK kamu yönetiminde yenilikçilik, bir dizi sorunlara sahip bulunmaktadır. Bunlara göz atıldığında;

 • Merkezi örgüt kuruluşları yenilikçilik geliştirme ve dağıtımında “kaplumbağa yürüyüşü” temposunda ilerlemeler kaydedebilmektedirler. Bu nedenle, kamu alanında, özel sektöre göre hala alınacak çok yol bulunmaktadır. Zira kamu sektörü genel olarak içerden yenilikçilik oluşturma ve dışarıdan bir şeyler öğrenme konusunda zayıftır ve birçok yenilikçi insanı içinde barındırmasına rağmen, onların yetenek ve tahayyüllerini kullanmaktan acizdir.
 • Keza kamu yönetimlerinde fazla ihtiyat, bireysel performans, özendirici güdüleme ve vizyon eksikliği de bulunmaktadır. Kamu yönetimindeki bu yenilikçilik eksikliği örgütün katı kural ve düzenlemelere dayalı geleneksel hantal yapısıyla ilgilidir.
 • Bunun da ötesinde birçok kamu kurumu, yenilikçiliği ancak siyasi dışsal baskı olmadıkça harekete geçemeyen bir çelik kasa gibi gördüğünden, çok az sayıda yenilikçiye kucağını açmaktadır.
 • Kamu yönetiminde yazın konusunda da bir eksiklik bulunmakta, bu alanda yapılan araştırma sayıları kısıtlı kalmaktadır. Uygulayıcı olan kamu yönetimi yerine karar verici politikacılardan yenilikçilik beklenmesi, bu alanda farkındalık ve bilinebilirlik oluşmaması ve akademik çevrenin yeterince alana yoğunlaşmaması diğer engellerin bir kısmıdır.
 • Uygulamaya ilişkin bir sorun da kamu yenilikçiliğinin başarısız olması durumunda ortaya çıkabilecek “cesaret kırıcı yol”dur.
 • BK de yenilikçiliği engellediği düşünülen bariyerler en azdan en çoğa doğru;
  1. Bilgi ve teknoloji eksikliği,
  2. Pazara ilişkin bilgi eksikliği,
  3. Brexit öncesi AB uyum yasalarını karşılama gereği,
  4. Ulusal yasalar,
  5. Belirsiz talepler,
  6. Kaliteli personel eksikliği,
  7. Mali disiplin zorunluluğu,
  8. Ekonomik risk,
  9. Ve çok yüksek maliyetlerdir.
 • Yenilikçiliği kimsenin kendi görevi olarak görmemesi, riskten kaçınma, çok fazla kural ve bağlayıcılığı, yenilikçiliğin sonucunun ölçülmesinin zorluğundan kaynaklanan belirsiz sonuçlar, kurumlar arasındaki yüksek duvarlar, tekelcilik gibi uygun olmayan yapılar, yenilikçiliğe direnç, ufku kısa vadeli, vizyonu dar tutma kamu sektöründeki yenilikçiliği engelleyen diğer temel hususlardır. Öyle ki, iş sektöründeki yenilikle ilgili resmi istatistikler yirmi beş yıldır var olmasına rağmen, diğer (kamu-STK) ekonomik sektör alanlarındaki yenilikler için bunun olmaması (Gault 2018:221) özel bir zorluk olarak karşımızda durmaktadır.
 • Yenilikçiliğin en sorunlu alanı ise entelektüel sermayesinin düşüklüğüne bağlı olarak yenilikçi bulmakta zorlanılmasıdır. Zira ülkenin güçlü yanı girişimciliği, güçsüz yanı ise yenilikçi yoksunluğudur (EU Innovation Union Scoreboard 2013:54).
 • Kısaca, yenilikçilik etki ve sonuçlar yerine daha çok süreç üzerinde durulduğunda, yenilikçi oyunculardan mahrum kalındığında, resmi kanallara sıkıştığında, özendirici yerine caydırıcı tercih edildiğinde, kısa vadeli ve gerçekçi olmayan beklentiler baskın olduğunda, yeni yenilikçilik yolları terk edildiğinde boğulmakta ve yeni kötülüklere yol açmaktadır.

Değerlendirme

Sonuç olarak 1997 yılından beri BK’nin üretkenlik performansı düzenli olarak artmaktadır (Innovation Nation 2008:20) ve bu Kamu Performans Yönetimi, Kalite Yönetimi ve Yenilikçilik Ulusu uygulamalarına paralel bir süreç olduğunu göstermektedir. International trends and innovation in career guidance – Volume l. Thematic chapters (2020) insan kaynakları alanında yenilikçiliğin BK tarafından ne kadar önemsendiğini göstermiştir. Birleşik Krallık, 2019 Küresel İnovasyon Endeksi'nde ilk 5 ülke arasında yer alan dünyanın en yenilikçi ülkelerinden biridir. Google, Facebook, Amazon, Coca-Cola dahil olmak üzere dünyanın en büyük ve en dinamik şirketlerinin çoğu, Avrupa genel merkezleri olarak İngiltere'yi seçti  (UK innovation - great.gov.uk international, 2021) Bu, kuşkusuz Birleşik krallık kamu yönetiminin bir başarısıdır.

2017’de Birleşik Krallık'ta yaklaşık 590.000 yeni işletme kurulmuştur. Bu, Birleşik Krallık’ın yenilikçi ruhunun, girişimci işgücünün sonucudur ve Forbes'a göre Avrupa'nın en büyük ekonomilerinin olduğu yerlerin başında İngiltere gelmektedir. En iş dostu ortam İngiltere’de bulunmaktadır.

İngiliz hükümeti iş yenilikçiliğini desteklemekte, güçlü ve yenilikçi araştırma konuları ve tabanları oluşturmakta, yenilikçiliğin artan ölçüde uluslar arası nitelik göstermesi ile “açık yenilikçilik” sistemini benimsemekte, yenilikçiliği ortaya koyacak paylaşımı sağlamaya çalışmakta, kamu yönetiminde yenilikçiliği temel alarak “yenilikçi ulus” çabasına girmekte ve belli yerleri yenilikçi alanlara çevirerek, kamu sektörü ile diğer aktörler arasında geniş işbirlikleri sağlamakta ve 2009 yılında yayınladığı pilot indeksine göre, daha sonraki yıllarda daha ileri bir sistemi kurmayı hedeflemektedir (Innovation Nation 2008:4- 10).  Bunun için Küresel Girişim Programı (Global Entrepreneur Programme-GEP) hizmete girmiştir (UK innovation - great.gov.uk international, 2021). Bu kararlılık ve gayretlerin sonucu dünyada kamu sektöründe yenilikçilik gerçekleştirme açısından dengi bir başka şampiyon bulunmadığı yorumları yapılabilmektedir (Mulgan 2008:12). Nitekim 2011 göstergelerinde sıralamadaki yeri değişmeyen BK, inovasyon liderlerinden biri değil, en yukarıdaki takipçi konumunda görülerek, hala çok yavaş ilerlemekte olduğu (The Innovation Union’s Performance Scoreboard for Research and Innovation 2011) eleştirileri yapılırken, şimdilerde G7 ve G20’nin en yenilikçi ülkesi Birleşik krallık olmuştur (UK innovation - great.gov.uk international, 2021).  Bundan, onbeş yıl önce  “elit yönetimin erki paylaşmaktan kaçınması” ile ortaya çıkan “entelektüel ve girişimci liderlerden yoksun kalındığı” eleştirisi yapılmaktaydı.  Bu başarılı sonuç, eleştirinin yerini bulduğu anlamına gelebilir.

Kısaca, Vaitheeswaran (2012) teknolojiye tez elden uyum, hikmete açıklık, başarısızlıktan zerafet ve çabuklukla sıyrılmayı önerirken yenilikçiliğin her halükârda topluma mukavemetli bir değer katması gerektiği tezi bu ülkede güçlü bir uygulama alanı bulmuştur.  Elit yönetimin paylaşmaktan kaçındığı yönetimin, yönetişime evrilme yeteneği, bu başarılı sonuçta etkili olmuştur. Akenroye’nin bahsettiği (2012:12) “sürdürülebilir yenilikçilik”in sağlanabilmesinin de en sağlam yolu halkın yetkilendirilmesidir.  Özellikle üretkenlik ve etkililik konusunda yenilikçilik önemli yararlar sağlamakta ve güçlü yanını ortaya koymaktadır.

Velhasıl, hayati risk alma ve politik destek bulunması durumunda birçok örnek göstermektedir ki, kamuda yenilikçilik kıtlığı bulunmamakta ve engeller kalbura dönmektedir. Artan ölçüde deliller, yenilikçilik ırmağının öngörülemez bir biçimde aktığını ve düz bir çizgi  izlememekten ziyade,  sık sık tanınmayacak bir biçimde ve marjinal alanda ileriye doğru gizli yol aldığını göstermektedir (The Whitehall Innovation Hub 2008:7).

Doç. Dr. Selahattin ATEŞ
Doç. Dr. Selahattin ATEŞ
Tüm Makaleler

 • 12.12.2021
 • Süre : 11 dk
 • 1407 kez okundu

Google Ads