Site İçi Arama

siyaset

Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyetin Türk İnsanına Sunması Gereken Standartları Nelerdir?

29 Ekim 1923 itibariyle Türkiye, demokratik ve laik prensipler doğrultusunda yönetilen bir cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyetin Türk insanına sunması gereken beynelmilel standartları olmak durumundadır ki gerçek manada monarşiden, meşrutiyetten, ismi Cumhuriyet olan sosyalist, faşist, tek adam rejimlerinden, tiranlıktan farkı olan çağdaş bir yönetim şekliyle ülke idare edilmiş olsun.

Cumhuriyet ne demektir?

"Cumhuriyet," Türkçede "republic" kelimesine karşılık gelen bir terimdir. Cumhuriyet, bir devletin yönetim şekli olarak krallık veya monarşi yerine, halkın veya vatandaşların belirli bir süre için seçtikleri temsilciler aracılığıyla yönetildiği bir siyasi düzeni ifade eder. Cumhuriyetlerde, devlet başkanı ve diğer yönetim organları genellikle seçimler yoluyla belirlenir ve vatandaşlar eşit haklara sahiptir.

Türkiye Cumhuriyeti, örneğin, 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilmiş bir cumhuriyettir. Bu tarihten itibaren Türkiye'nin yönetim şekli monarşiden cumhuriyete dönüşmüştür. Bu çerçevede, Devletin başı olan cumhurbaşkanı, seçimlerle belirlenmeye başlamıştır. Türkiye, demokratik ve laik prensipler doğrultusunda yönetilen bir cumhuriyet olmuştur. Cumhuriyetin Türk insanına sunması gereken beynelmilel standartları olmak durumundadır ki gerçek manada monarjiden, meşrutiyetten, ismi Cumhuriyet olan sosyalist, faşist, tek adam rejimlerinden, tiranlıktan farkı olan çağdaş bir yönetim şekliyle ülke idare edilmiş olsun.

Standart ne demektir?

"Standart," bir ürün, hizmet veya süreç için belirlenmiş olan ölçüt, norm veya kabul edilmiş modeli ifade eder. Standartlar, belirli bir kalite seviyesini, uygunluğu veya performansı sağlamak amacıyla belirlenir ve genellikle endüstri, teknoloji, güvenlik, sağlık, çevre ve diğer alanlarda kullanılır.

Standartlar, birçok farklı alanda kullanılabilir. Örneğin:

Ürün Standartları:

Bir ürünün özelliklerini, boyutlarını, malzeme bileşimini ve performansını belirlemek için kullanılır. Bu, ürünlerin kalite ve güvenlik standartlarını sağlamalarını sağlar.

Hizmet Standartları:

Bir hizmetin nasıl sunulması gerektiğini, müşteri memnuniyetini artırmak için belirlenen prosedürleri ve kalite kriterlerini belirler.

Endüstri Standartları:

Belirli bir endüstride yaygın olarak kabul edilen işlemleri, malzemeleri ve uygulamaları tanımlar.

Güvenlik Standartları:

Ürünlerin veya hizmetlerin güvenliğini sağlamak amacıyla belirlenen kılavuzlar ve gerekliliklerdir.

Sağlık Standartları:

Sağlık hizmetlerinin, tıbbi ürünlerin ve uygulamaların uygunluğunu ve güvenliğini sağlamak için kullanılır.

Çevre Standartları:

Çevre koruma ve sürdürülebilirlik ilkelerine uygunluğu belirlemek için kullanılır.

Standartlar, belirli bir sektörde uyum sağlamayı, tutarlılık ve güvenilirlik sağlamayı, ürün ve hizmet kalitesini artırmayı ve tüketicilerin güvenini kazanmayı amaçlar. Aynı zamanda, ürünlerin ve hizmetlerin ulusal veya uluslararası pazarda kabul görmesini kolaylaştırır.

Türkiye Cumhuriyeti olarak bugün birçok uluslararası kuruma veya organizasyona anlaşmalar yapılarak bağlılığımız sağlanmıştır.

Cumhuriyet ve Standartları Arasında Bir Bağ Var mı?

Evet, cumhuriyet ve belirli standartlar arasında bağlar bulunabilir. Bu bağlar, genellikle demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yönetimde şeffaflık gibi kavramlar etrafında şekillenir.

Cumhuriyet, halkın temsilcileri aracılığıyla yönetildiği bir yönetim biçimidir. Demokrasi, bir cumhuriyetin temel prensiplerinden biridir. Demokratik bir cumhuriyette, vatandaşlar seçimler yoluyla yöneticilerini seçerler ve temel hak ve özgürlüklere saygı gösterilir. Bu, demokratik standartları içerir.

İnsan hakları da bir cumhuriyetin vazgeçilmez bir parçasıdır. Bir cumhuriyette, vatandaşlar eşit haklara sahiptir ve bu haklar anayasa ve yasalarla koruma altına alınır. İnsan hakları standartları, bir cumhuriyetin temel değerleri arasında yer alır.

Hukukun üstünlüğü ilkesi, herkesin yasa önünde eşit olduğunu ve yasaların herkes için geçerli olduğunu vurgular. Bir cumhuriyette, hukukun üstünlüğü ilkesine uyulması, adil ve tarafsız bir hukuk sistemi kurulmasını gerektirir. Bu da adalet standartlarını içerir.

Yönetimde şeffaflık da bir cumhuriyetin önemli bir yönüdür. Halkın seçtikleri temsilcilerden hesap sorabilmesi için yönetim işlemlerinin ve karar alma süreçlerinin şeffaf olması gerekir. Bu da kamuoyuyla paylaşım ve hesap verme standartlarını içerir.

Bu nedenle, cumhuriyet ve belirli standartlar arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. Cumhuriyetin temel prensipleri, genellikle demokrasi, insan hakları, hukukun üstünlüğü ve yönetimde şeffaflık gibi uluslararası kabul görmüş standartlarla uyumlu olmalıdır.

Cumhuriyet ve Standart 

Cumhuriyet akıl ve bilimin kendisini oluşturan temel taşlarına, hücreleri ile uyumlu hale gelmiş standartlar topluluğu demektir. 

Saat, gün, hafta, ay ve yıl demektir. Ortak akıl, bilim ve uygulamaları demektir. 

İnsan toplumunun yaşamında her konuda standartlar olması demektir. 

Ticaretle ortak değerler ve paydaların kullanılması, tatil ve dinlenme günlerinin dünya ulusları ile ortak olması demektir. 

Cumhuriyet adalet ve insan haklarında da standartlar getirmektedir. Devletin birey için var olduğu ve ana amacının bireyin hak ve hukukunu temel alan anlayışların da bir standarda bağlanmasıdır. Dünya devletleri ve hukuku ile uyumluluk sağlanmasıdır. 

Gelişmiş milletler ve insanlık anlayışının temel alınması, kadınların ve çocukların da haklarının olduğunun standardını kabul etmektir. Kanunlar önünde onları da eşit tutmaktır.

Cumhuriyet demokrasi alanında da standartlar getirir ki; yönetim usullerinin ve kanun uygulamalarının dünya medeni ulusları ile aynı olmasının standardının sağlanmasıdır.

Cumhuriyet bireyin eğitim hakkının adının ortaya konmasıdır. Her bir bireyin eşit eğitim alma hakkının standardını sağlar.

Cumhuriyet, bilimin insan yaşamına adapte edilmesinin standardını sağlar. Akılcı bir anlayışın ortak konuşma ve anlaşma zeminlerinde standardının sağlanmasıdır. Farklı bölge iklim ve yerlerde yapılan çalışmalardan anında haberdar olunması ve yapılacak yeni çalışmalarda bu temelde ortak adım atılması ve ortak çalışmaların oluşturulmasının sağlanmasıdır. 

Cumhuriyet sağlık ve yaşam alanında da standartlar sağlar ki; birlikte yaşayan toplumların akılcı ve bilimsel olarak oluşturulan şehir ve yerleşkelerinde yaşayanların huzur ve mutluluğunun sağlanmasına yardımcı olur. Bu şekilde oluşturulacak yaşam yerlerinin tüm doğal tehlikelerden uzak yapılmasını ve bir plan dâhilinde ortaya kültürel değerlerin korunarak düzenlenmesine zemin hazırlar. Yerleşim yerleri fabrikalar ve okullar yapılmasını sağlar. Hastaneler ve alışveriş merkezlerinin oluşturulmasına öncülük eder. 

Yönetim şekillerinin oluşmasına ve uygulanmasına da yardımcı olur. 

Cumhuriyet aynı ülkü, hedef ve düşünce içerisinde bulunan insan topluluklarının kendilerinin belirledikleri bu yapılar içerisinde tutmalarına yardımcı olarak onların topluca bu isteklerini yerine getirmelerinde bir standart sağlar. 

Cumhuriyet özgürlük ve düşünmede de birbirine saygılı ve tartışabilen insanların ortak değerler içerisinde hep birlikte ifade ve özgür yaşamalarının standardını sağlar. İnançların özgürce ve belli standartlarda yaşanmasını sağlar. Hiç kimse veya gurup bir başka guruba da baskı ve zorlama yapamaz. 

Kısaca Cumhuriyet herkese eşit hak ve değerler ölçüsünde inancında, düşüncesinde, eğitiminde ve yaşamasında bir standart getirir ki buna gelişmişlik ve insan hakları da denir.

Cumhuriyet bu gelişmişlik ve uygarlık seviyesinin yakalanmasında en önemli etkendir. Devletin tüm kendisini oluşturan bireylerinin bir gelişmişlik standardını yakalaması ve bu gelişmişlik seviyesine hep birlikte ulaşılması bu standartların yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi demektir.

Hayvancılık yapmak isteyen bir çiftçinin bu konuda eğitim alması, devlet ve banka desteği ve bilimin ışığında bu işi gerçekleştirip ekonomik bir gelir elde etmesi ile inançlarını ve kültürel değerlerini eş dost ve diğer kültürlerle ortaklaşa ve saygı sevgi içerisinde yürütmesi de Cumhuriyet sayesinde mümkündür. 

Cumhuriyet yaşamın devamını sağlar. 

Bu nedenle Cumhuriyet değişik kültürler ve inanışlar içerisinde ortak yaşam kurallarını ortaya koyar, geliştirir ve uygular. Çok çalışıp üretenin daha çok kar edeceği ve az çalışanın da ona göre az kazanacağı ama tüm bunların belli bir temelde yapılmasını sağlar.

Bu standartları ve değerleri yine Cumhuriyet değerleri ve onun getirdiği standartlara bağlı olarak geliştirmek ve büyütmek yine Cumhuriyet sayesinde mümkün olacaktır. 

Önemli olan hangi yönetim şeklinde olduğunuz veya ülkenizin adında Cumhuriyet olup olmaması değildir. Önemli olan Cumhuriyetin hangi standartlarını uygulayıp gelişebildiğiniz ve onu geliştirebildiğinizdir.

Cumhuriyet ayrıca Adalet ve uygulamalarında da standart demektir ki o da mülkün yani devletin temelidir.

İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın, Cumhuriyetin asıl görevidir.

Cumhuriyet yoksa; başka bir kral padişah, inanç veya yönetimin belirlediği standartlar ile yönetiliyorsunuz demektir.

Bu yönetimin standartlarını da baştaki o kişiler, guruplar belirler.

İşte Cumhuriyet bir devletin veya ulusun hem kendi hem de dünya devletleri arasındaki ilişkilerde akla ve bilime ve kendisini oluşturan toplumun değerlerine bağlı bir standartlar topluluğudur.

Cumhuriyet birey olarak bir ulus içinde standart bir yaşam sürdürebilmenin temelidir. 

Standartlarınız kaybolduğu gün geleceğiniz de dahil her şeyinizi kaybedersiniz. Devletinizi ve değerlerinizi kaybedersiniz.

Bir ulusun yönetim şekli sağladığı standartlar nedeniyle de bu nedenle önemlidir. 

Standardınız yoksa ulus da değilsinizdir.

Ülkemizin adında Cumhuriyet yazması ancak akla, bilime, ahlaki ve vicdani değerlerinize uygun standartlarınız varsa bir anlam kazanır.

Yoksa ümmet, kabile, topluluk olursunuz. Kim nereye isterse de oraya gidersiniz.

Unutmayalım lütfen, Atatürk’ün Muallimlere dediği gibi “Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, nesiller ister.” Ancak o zaman gerçek Cumhuriyet gelir.

Araştırmacı Yazar Müjdat  YUMAK
Araştırmacı Yazar Müjdat YUMAK
Tüm Makaleler

  • 10.08.2023
  • Süre : 6 dk
  • 1077 kez okundu

Google Ads